gelisim-osgb-is-guvenligi-uzmani-ne-is-yapar

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışma ortamında sağlık ve güvenliğin sağlanması için faaliyetlerde bulunan bir disiplindir. İSG uzmanları, işyerlerinde olası riskleri tespit eder, önlemler geliştirir ve uygular. Bu süreçte çalışanların sağlığı ve güvenliği ön planda tutulur. İSG’nin temel amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir.

İş Güvenliği Uzmanı Kimlerdir?

İş Güvenliği Uzmanları, İSG alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir. İş yerlerinde risk analizleri yapar, güvenliği artırmak için çözümler önerir, çalışanları eğitir ve acil durum planları oluştururlar. İSG Uzmanları, iş yerlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamasını sağlar. Unutulmamalıdır ki iş sağlığı ve güvenliğin tarafları kimlerdir sorusuna devlet, işveren ve çalışanlar gibi bir cevap verilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı A, B, C Sınıfı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanlığı sınıfları, İSG uzmanlarının farklı düzeylerdeki uzmanlık seviyelerini belirtir. Ayrıca uzmanlık sınıflarına göre bakılabilecek tehlike sınıfları da değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde yer alan sektörlere göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 tehlike sınıfı mevcuttur. Tehlike sınıflarına göre hizmet verebilecek uzman sınıfları aşağıdaki gibidir.

 

Az Tehlikeli Sınıf: A Sınıfı İsg Uzmanı, B sınıfı İsg Uzmanı ve C Sınıfı İsg Uzmanı az tehlikeli sınıfta yer alan firmalara hizmet verebilmektedir.

Tehlikeli Sınıf: A Sınıfı İsg Uzmanı, B sınıfı İsg Uzmanı ve C Sınıfı İsg Uzmanı tehlikeli sınıfta yer alan firmalara hizmet verebilmektedir.

Çok tehlikeli Sınıf: A Sınıfı İsg Uzmanı ve B sınıfı İsg Uzmanı çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalara hizmet verebilmektedir.

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini artırmak için verilen eğitimlerdir. Bu eğitimlerde iş kazalarını önleme, tehlikeleri tanıma, güvenli çalışma yöntemleri gibi konular ele alınır. İş güvenliği eğitimi, çalışanların bilinçlenmesini sağlayarak iş yerinde güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlar.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşı

İş güvenliği uzmanlarının maaşı, deneyim, eğitim düzeyi, çalıştıkları sektör ve iş yerinin büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genel olarak, iş güvenliği uzmanlarının maaşları orta ve üst düzey gelir seviyelerindedir. Hizmet aldığınız projeye ve firmaya göre fiyatlarda değişkenlikler mevcuttur. En güncel isg uzman maaşları hakkında araştırma yapanların bunu bilmeleri gerekmektedir. 2023 Güncel İSG Uzman maaşları hakkında net bir skala mevcut değildir.

İş Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanlarının görevleri arasında iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapmak, güvenli çalışma prosedürleri geliştirmek, çalışanları eğitmek ve acil durum planları oluşturmak yer alır. Yetkileri ise iş yerinin güvenliğini artırmak için gerekli önlemleri almak ve çalışanların sağlığını korumak şeklindedir. Sorumlulukları ise iş kazalarını önlemek, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü teşvik etmektir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e Göre İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 

a) Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

5) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

 

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

İş Güvenliği Uzmanı İlanları

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, çalışanların güvenliğini ve iş yerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. İş güvenliği uzmanları, riskleri belirler, önlemler geliştirir ve acil durum senaryolarına hazırlıklı olmayı sağlarlar. İş güvenliği eğitimleri ve acil durum tatbikatları, çalışanların bilinçlenmesine ve gerektiğinde doğru aksiyonu almalarına yardımcı olur. İSG uzman sınıfları ise uzmanların uzmanlık düzeyini belirtmekle beraber hangi tehlike sınıfına hizmet verebileceğini de göstermektedir. Böylece çalışanların, iş yerlerinin güvenliği en üst düzeyde sağlanabilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği hem çalışanların sağlığı hem de işletmelerin başarısı için olmazsa olmaz bir unsurdur. İş sağlığı ve güvenliğini kültür haline getirmemiz dileğiyle. Gelişim OSGB ailesine katılmak isteyen İsg Uzmanları insan kaynakları sayfamızdan İş Güvenliği Uzmanı İş İlanları konu başlığı girerek İsg Uzman iş başvurusunda bulunabilirler.

Henüz Yorum Yapılmadı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir